Businesscase – Regiodeal

Over dit project

Voor gemeente Noardeast Fryslân deden wij een aanzet voor de uitwerking van de businesscase 3b: Regiomarketing. Samen met Schmeink Recreatie maakten we een Plan van Aanpak: een duidelijk inhoudelijk richtinggevend document waar een projectleider direct mee van start kan.

Achtergrondinfo

In 2017 is de Regiodeal tot stand gekomen. 42 partijen in Noordoost Fryslân zetten zich in om uit te groeien tot een sterke regio die aantrekkelijk is o te wonen, werken en recreëren. Om dit te realiseren is de Versnellingsagenda opgesteld; een samenhangend pakket van projecten. Een slagvaardig programma van 9 businesscases verdeeld over drie programmalijnen.

  1. Onderwijs en arbeidsmarkt
  2. Innovatie en goed ondernemerschap
  3. Doorontwikkeling regionale samenwerking en marketing

Eén van de onderdelen van de regiodeal is de businesscase 3B: Regiomarketing en destinatiemarketing.

Sinds het uitkomen van de Versnellingsagenda is in de regio een gezamenlijke ‘Visie voor Toerisme en Recreatie in Noordoost Fryslân 2020-2030’ opgesteld. De visie zet in op het vergroten en ontwikkelen van Merkwaarde (bekendheid van de streek) en Belevingswaarde (voldoende te doen en beleven). Dit aan de hand van 5 streekmerken en vier speerpunten.

Gelijktijdig heeft de provincie als opmaat voor haar nieuwe toeristisch-recreatieve beleid de ‘Postion Paper Gastvrijheidseconomie’ uitgebracht. Aan de hand van 7 opgaves wil de provincie de gastvrijheidseconomie ontwikkelen tot een sector die bijdraagt aan een prettige woon- en werkomgeving waar elke inwoner van Fryslân profijt van heeft.

Beide ontwikkelingen zijn belangrijk voor de regio. De gemeenten willen graag de ambities en wensen verbinden en verankeren in een duidelijke uitwerking van Businesscase 3B: “Wat gaan we concreet doen om de versnelling echt in te zetten.”

Momenteel ligt het document bij diverse gremia.

Datum
Categorie
draagvlak, overheid
Tags
analyse, beleidsplan, deskresearch, interviews, lobby, onderzoek, plan van aanpak, presentatie